Chełmscy strażacy-seniorzy podsumowali kadencję

W świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Chełmie w dniu 25.01.2023 r. zebrali się strażacy – seniorzy zrzeszeni w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo wyborczym. Gośćmi zebrania byli: kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie oraz bryg. Artur Rutkowski – Komendant Miejski PSP w Chełmie. Miłym akcentem rozpoczynającym zebranie było wyróżnienie kol. Krzysztofa Czarnego odznaką „Za zasługi dla ZEiRP RP” przyznaną przez ZG ZEiRP RP. Listami gratulacyjnymi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesa ZOW ZEiRP RP i adresami Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie i Prezesa Koła ZEiRP RP z okazji Jubileuszy urodzin wyróżnieni zostali: kol. Józefa Kowalik, Danuta Gołębiowska, Janusz Kozorys i Jerzy Dyczko. Jubilaci otrzymali też słodkie upominki. List z podziękowaniami za wieloletnią Pracę sekretarza Zarządu otrzymał kol. Stanisław Majewski. Zebranie po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu
z działalności, finansowego i Komisji Rewizyjnej przystąpiło do dyskusji. Ważnym punktem w dyskusji było ufundowanie pamiątkowej tablicy poświęconej mjr poż. Stefanowi Fol, Komendantowi Chełmskiej Straży Pożarnej w latach 1929 – 1944 z okazji 45 rocznicy Jego śmierci  i 130 rocznicy powstania straży w Chełmie. Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W wyniku wyborów skład Zarządu ukonstytuował się:

  • Prezes – Kazimierz Szwed,
  • Wiceprezes – Jerzy Brzozowski,
  • Sekretarz – Zbigniew Raźniewski,
  • Skarbnik – Krzysztof Czarny,
  • Członek – Anna Pastuszak.

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Przewodniczący – Adam Walczuk,
  • Członek – Janusz Andrzejuk,
  • Członek – Henryk Kapłon.

Delegatami na VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów wybrani zostali: Anna Pastuszak, Adam Walczuk i Jerzy Brzozowski. Po zakończeniu zebrania Prezes koła wzniósł toast noworoczny, a wszyscy spożyli posiłek cateringowy.

opracował: Jerzy Brzozowski

Skip to content