Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji

st. kpt. mgr inż. Tomasz MAJEWSKI
tel: (082) 560-48-54

Absolwent – oficer

mł. kpt. inż. Szymon ŻOŁNACZ
tel: (082) 560-48-71

Do zadań Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych.
 2. Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego.
 3. Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Urzędem Ochrony Zabytków, Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
 4. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego.
 5. Opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 6. Opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.
 7. Opracowywanie projektów decyzji dotyczących naruszenia przepisów przeciwpożarowych i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
 8. Wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się.
 9. Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dla których przepisy prawa wymagają jej wydania oraz opinii dotyczących imprez masowych.
 10. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
 11. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 12. Przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w zakresie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych oddawanych do użytkowania.
 13. Przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów.
 14. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską.
 15. Wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska.
Skip to content