Uzgodnij operat pożarowy

Wymagania przewidziane dla operatu przeciwpożarowego, wynikają z treści ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie informuje, że uzgodnienie otrzymanej dokumentacji, stanowiące podstawę wydania postanowienia, o którym mowa w treści art. 42 ust. 4b pkt. 1 oraz ust. 4c i 4d ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r., dokonywane będzie w oparciu o założenia wynikające z treści aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego.

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, może być wykonany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • osobę posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w SGSP studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Załącznikiem do wniosku o uzgodnienie operatu przeciwpożarowego powinny być jego trzy egzemplarze. Ww. egzemplarze w trakcie postępowania uzgadniającego zostają oznaczone na każdej stronie pieczęcią KM PSP w Chełmie. Jeden z nich zostaje w archiwum KM PSP w Chełmie, natomiast dwa pozostałe po dokonaniu właściwej analizy, zostają zwrócone stronie wraz z postanowieniem. Strona przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami załącza do przedmiotowego wniosku jeden egzemplarz opieczętowany, natomiast drugi pozostawia dla siebie. Właściwy Organ wydający odpowiednie zezwolenie na gospodarkę odpadami, zwraca się do tut. Komendy celem dokonania obowiązkowej kontroli oraz załącza egzemplarz operatu przeciwpożarowego, który został już wcześniej opieczętowany. Powyższe pozwoli uniknąć sytuacji, gdzie w obiegu mogą funkcjonować wersje operatu przeciwpożarowego, które nie zostały uzgodnione przez tut. Komendę. Z kolei operat przeciwpożarowy, który został negatywnie uzgodniony, nie jest opieczętowany przez tut. Komendę.

Skip to content