Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie (22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2b, tel. 82 5653428, fax. 82 5655550, e-mail: km_chelm@straz.lublin.pl).

2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6 C, tel. 81 53 51 237,
e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c,
d i e RODO –w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz
prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych,
właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek
ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy
przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań
wynikających z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami
archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Miejskiej, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja  i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2b, tel. 82 5653428, fax. 82 5655550, e-mail: km_chelm@straz.lublin.pl

2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6 C, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,   ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych

zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r.       poz. 1499 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie (22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 B, tel. 82 5653428, fax. 82 5655550, e-mail: km_chelm@straz.lublin.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: (20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6 C, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań ustawowych organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 1 ust 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.), tj.:
 4. a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 5. b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.

 1. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 2. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Posiada Pan(i) prawo:
 5. a) żądania dostępu do treści swoich danych,
 6. b) sprostowania swoich danych,
 7. c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
 8. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 9. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie  do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 10. Posiada Pani(a) prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(a), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pan(i) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 12. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzanie danych osobowych w SWD ST
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w SWD PSP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z SWD PSP

Odpowiedzialność i zadania jednostek ochrony p. poż.

Podział zadań współadministratorów

Skip to content