Druki ZEiRP

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
 2. skrócony odpis aktu zgonu;
 3. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank;
 4. dowód osobisty;
 5. dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócony odpis aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa).

POBIERZ FORMULARZ

 

Dokumentami wymaganymi do przyznania renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście są:

 1. wniosek,
 2. okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 3. przedłożyć zawiadomienie o osiąganych przychodach,
 4. przedłożyć legitymację emeryta – rencisty, odcinek przekazu pieniężnego lub wyciągu bankowego, jeżeli otrzymuje świadczenie emerytalne/ rentowe,
 5. przedłożyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (dot. dzieci zmarłego),
 6. załączyć dokumenty (dowody) odnoszące się do punktu E.4 tj. jeśli wnioskodawca jest zaliczony do jednej z grup inwalidzkich lub został uznany za całkowicie lub częściowo niezdolnego do pracy,
 7. przedłożyć:
 • odpis aktu zgonu,
 • wyciąg z aktu małżeństwa,
 • odpis(y) aktu urodzenia oraz inne wymagane dokumenty i oświadczenia (dot. dzieci zmarłego).

POBIERZ FORMULARZ

 

Dokumentami wymaganymi do przyznania świadczenia socjalnego z funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP w KW PSP w Lublinie są:

 1. wniosek przyznanie świadczenia socjalnego,
 2. przedłożyć kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty albo odcinek emerytury lub renty,
 3. legitymację emeryta – rencisty, odcinek przekazu pieniężnego lub wyciągu bankowego,
 4. oryginały imienne rachunków, faktur lub inne dokumenty potwierdzające daną sytuację,
 5. dokumenty wskazujące na wysokość dochodów brutto wnioskodawcy i uprawnionych członków rodziny tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych przychodach w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,
 6. wnioskodawca w wieku powyżej 70 lat będący osobą niepełnosprawną posiadający I grupę inwalidzką lub nie ma obowiązku składania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach. Wysokość dochodów wnioskodawcy określa się na podstawie kopii ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty albo odcinka emerytury lub renty,
 7. w przypadku wnioskowania o zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego: dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU SOCJALNEGO

POBIERZ WNIOSEK

Skip to content