Zgłoszenie instalacji PV

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c), w trybie art. 56 ust. 1a ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) istnieje obowiązek powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW. Państwowa Straż Pożarna analizuje przedstawioną dokumentację pod kątem bezpieczeństwa pożarowego i gromadzi istotne ze względu na bezpieczeństwo ekip ratowniczych informacje na temat zainstalowanych instalacji PV. W razie wystąpienia nowych, istotnych okoliczności możliwe jest przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiekcie w zakresie oceny zastosowanych rozwiązań technicznych w obiekcie oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczych. W celu ułatwienia zgłoszenia i zebrania istotnych w sprawie informacji poniżej przedstawiamy druk zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do KM PSP w Chełmie wraz z wykazem wymaganych załączników.

POBIERZ DRUK ZGŁOSZENIA INSTALACJI PV

Skip to content