Konkurs dla jednostek OSP działających na obszarach wiejskich województwa lubelskiego

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW oraz wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (posiadających osobowość prawną). Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego.
Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:
1) prezentacja multimedialna lub
2) film (utwór audiowizualny) lub
3) prezentacja albumu w wersji papierowej

Konkurs organizowany jest w celu:
1. Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich;
2. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji
projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele
sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
3. Promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
4. Upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału
ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową
Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 26
listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora).

Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć
w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub
przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera
4, 20-029 Lublin.

Podczas oceniania prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
– przedstawienie tematu: „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” w kontekście działalności
społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog działań
(do 11 pkt):
1) organizacja imprezy otwartej organizowanej poprzez Ochotniczą Straż Pożarną poza lub na terenie
nieruchomości pozostającą w jej posiadaniu,
2) prowadzenie działalności bez ograniczeń w dziedzinie kultury – orkiestry, zespoły artystyczne i
wszelkie inne formy aktywności kulturalnej,
3) organizacja przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu
ochrony przeciwpożarowej,
4) udział w uroczystościach bez ograniczeń, zgodnie ze zwyczajami i tradycją,
5) prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej,
6) udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym,
7) podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji,
8) działalność na rzecz ochrony środowiska,
9) nawiązywanie współpracy z innym Ochotniczymi Strażami Pożarnymi lub innymi organizacjami
pozarządowymi, w tym KGW i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszaru wiejskich,
10) organizacja lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej,
11) wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna.
– Pomysłowość wykonania pracy konkursowej (do 5 pkt)
– Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej, inwencja twórcza (do 5 pkt)

Nagrodzone zostanie 20 prac z najwyższą liczbą punktów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.

Wszelkie informacje dostępne na stronie www.lubelskie.ksow.pl oraz www.lubelskie.pl.

Aby zostać partnerem KSOW należy wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.lubelskie.KSOW.pl w zakładce Zostań Partnerem KSOW.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Skip to content