KONTROLE LASÓW

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy, m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych wykonywanych poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanych dalej kontrolą, oraz ćwiczeń. Jak co roku, zgodnie z rocznym planem czynności, funkcjonariusze upoważnieni przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przeprowadzają kontrole terenów leśnych. Na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego zlokalizowane są Lasy Państwowe czterech nadleśnictw tj.: Nadleśnictwa Chełm (III kategoria zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie), Nadleśnictwa Strzelce (III kategoria zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie), Nadleśnictwa Krasnystaw (III kategoria zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie) i Nadleśnictwa Sobibór (II kategoria zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie). Ponadto na terenie powiatu chełmskiego znajduje się także część Poleskiego Parku Narodowego (II kategoria zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów jest jeszcze I kategoria zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie, która na terenie działania tut. Komendy nie występuje. Od 27 kwietnia br. rozpoczęto kontrolę Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chełm. Zakres przedmiotowych czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmuje ocenę: Planu Urządzania Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej; sposobów postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych; punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów; dróg (dojazdów) pożarowych; pasów przeciwpożarowych; ruchomej i stacjonarnej obserwacji terenu; stanu i wyposażenia bazy sprzętu przeciwpożarowego; wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz stanu łączności. Cześć powyższych zagadnień wykonywanych jest w sposób praktyczny, np. w przypadku źródeł wody do celów przeciwpożarowych poprzez pobór wody sprzętem PSP. Na chwilę obecną tegoroczna aura wiosenna sprzyja bezpieczeństwu pożarowemu lasów, gdyż stopień zagrożenia pożarowego lasów, zwany dalej SZPL, nie jest tak wysoki jak w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. SZPL określa się na podstawie pomiarów: wilgotności ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku, rosnącym na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego; temperatury powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu; wilgotności względnej powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu oraz 24-godzinnej sumy opadu atmosferycznego. Aktualny SZPL można zaobserwować na stronie internetowej: https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67. Warto zaznaczyć, iż niski SZPL nie może uśpić czujności prewencyjnej w tym zakresie. Bezpieczeństwo lasów pod względem pożarowym należy rozpatrywać w szerszym kontekście bezpieczeństwa ekologicznego kraju, do którego zapewnienia jesteśmy zobowiązani.

tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Majewski – KM PSP w Chełmie

Skip to content