SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

20 czerwca 2022 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej PSP z dnia 3 lutego 2022 roku oraz zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP” zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 4 marca 2022 roku.

Na kurs zgłoszonych zostało 36 strażaków (w tym 5 kobiet) z jednostek OSP z terenu powiatu chełmskiego. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez druhów metodą nauki zdalnej z wykorzystaniem nauczania e – learningowego oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Chełmie.
W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 12 lipca odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 36 druhów, z jednostek OSP: Busówno, Czułczyce, Dryszczów, Dubienka, Huta, Kanie, Okopy, Ostrów, Sawin, Siedliszcze, Pawłów, Plisków, Pławanice, Rejowiec, Rożdżałów, Staw, Strupin Duży, Wólka Okopska, Zarzecze, Żmudź. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Wojciech Chudoba pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Ukończenie szkolenia przez tak liczną grupę druhów OSP i zdobycie uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 w Chełmie

Skip to content