SZKOLENIE STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU CHEŁMSKIEGO

19 września 2022 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego. Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej PSP z dnia 3 lutego 2022 roku oraz zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP” zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 4 marca 2022 roku.
Do szkolenia przystąpiło 53 druhów z jednostek OSP: Białopole, Czerniejów, Dorohusk, Horodysko, Huta, Krzywice, Leśniczówka, Leśniowice, Łukówek, , Klesztów, Ostrów, Pawłów, Plisków, Pławanice, Rejowiec, Rożdżałów, Ruda, Siedliszcze, Strachosław, Strupin Duży, Wólka Kańska, Zarzecze, Żalin i Żmudź. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez druhów metodą nauki zdalnej z wykorzystaniem nauczania e – learningowego oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone
w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Chełmie.
W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 11 października odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 49 druhów w tym 6 kobiet. Komendant Miejski PSP bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
Ukończenie szkolenia przez tak liczną grupę druhów OSP i zdobycie uprawnień do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

tekst: bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1, 2 w Chełmie

Skip to content